Online klub slovenčiny – prihláste sa na waiting list

Zásady ochrany osobných údajov

Je pre nás dôležité, aby Vaše osobné údaje boli chránené. Z tohto dôvodu sú všetky procesy spracúvania Vašich osobných údajov nastavené tak, aby boli v súlade s aktuálnou právnou úpravou.

A to konkrétne s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

I.
Kde nás môžete kontaktovať?

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k Vami poskytnutému súhlasu, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Môžete sa s nami skontaktovať prostredníctvom:
a) e-mailu: info@ucimesaslovencinu.sk,
b) telefonicky: +421 914 777 555.

Ďalšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke: https://ucimesaslovencinu.sk/kontakt/

 

II.
Kto je správca Vašich osobných údajov?

Pre uplatnenie práv týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov (uvedených nižšie v čl. IX.) môžete kontaktovať (viď čl. I.) zodpovedného prevádzkovateľa tejto internetovej stránky:

Mgr. Lenku Ježó Garančovskú, PhD.

Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

 

III.
Aké Vaše osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu. Ide najmä o:

 1. základné identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa (ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát)),
 2. kontaktné údaje (telefonický kontakt, e-mailový kontakt) a
 3. sociodemografické údaje (vek, zamestnanie, dĺžka praxe, resp. štúdia slovenčiny ako cudzieho jazyka, krajina pôvodu, materinský jazyk).
 4. keď u nás nakúpite, požiadame vás o poskytnutie informácií vrátane vášho mena, fakturačnej adresy, dodacej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, údajov o kreditnej karte/platbe a voliteľných informácií o účte ako používateľského mena a hesla. Tieto informácie použijeme na účely, ako napríklad:
 • Zasielanie informácií o vašom účte a objednávke.
 • Odpovedanie na vaše požiadavky, vrátane refundácií a sťažností.
 • Spracovanie platieb a ochranu pred podvodom.
 • Dodržiavanie všetkých zákonných povinností, ktoré máme. Napríklad výpočet daní.
 • Pomôžete nám zlepšiť našu ponuku.

Všeobecne uchovávame informácie o vás tak dlho, kým potrebujeme tieto informácie na účely, na ktoré ich zhromažďujeme a používame alebo máme zákonnú povinnosť (dane), aby sme ich aj naďalej uchovávali.

Uložíme taktiež komentáre alebo hodnotenia, ak ich sa rozhodnete zanechať.

Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje).

 

IV.
Z akých zdrojov pochádzajú Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom článku (viď článok č. III.) získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje ste uviedli pri prihlásení sa na túto internetovú stránku, pri kúpe produktu, pri prihlásení sa k odberu noviniek a/alebo pri vyplnení dotazníka, ktorý je dostupný na tejto internetovej stránke. Tento dotazník je dobrovoľný a anonymný.

 

V.
Na aké účely ste poskytli svoje osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na rôzne účely týkajúce sa oblasti jazykového vzdelávania, avšak iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.

Vaše osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, a to iba v medziach právnych základov, ktoré sú ustanovené v článku 6 ods. 1 GDPR, čiže Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba vtedy, ak ide o jeden z týchto dôvodov:

 1. ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 3. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 4. spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 5. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 6. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvame iba Vaše nasledovné osobné údaje, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

a) Ponuka videí a didaktických materiálov zdarma, registrácia na webe

Zoznam Účel Právny základ
meno,
e-mailový kontakt,
užívateľské rozhranie: lektor alebo študent
zaslanie videí a/alebo didaktických materiálov zdarma na e-mailovú adresu uvedenú užívateľom,
prispôsobenie ponuky individuálnym potrebám jednotlivých užívateľov (lektorov a študentov slovenčiny ako cudzieho jazyka)
článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa (v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa)

b) Dotazník

Zoznam Účel Právny základ
meno,
vek,
kontinent,
krajina pôvodu, resp. bydlisko,
materinský jazyk,
zamestnanie,
dĺžka učenia sa alebo vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka,
dôvod potreby ovládania slovenčiny
meno,
vek,
kontinent,
krajina pôvodu, resp. bydlisko,
materinský jazyk,
zamestnanie,
dĺžka učenia sa alebo vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka,
dôvod potreby ovládania slovenčiny
článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

c) Súťaže, akcie

Zoznam Účel Právny základ
meno,
e-mailový kontakt,
užívateľské meno na Facebooku
zapojenie sa do  súťaže organizovanej prevádzkovateľom internetovej stránky, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry užívateľovi ako výhercovi, prispôsobenie ponuky individuálnym potrebám jednotlivých užívateľov článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

d) Priamy marketing

Zoznam Účel Právny základ
meno,
e-mailová adresa
ponuka tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty,
informácie o plánovaných akciách,
odprezentovanie reklamných a marketingových aktivít,
odosielanie noviniek, tipov a trikov v oblasti učenia (sa) slovenčiny ako cudzieho jazyka
článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa.

e) Cookies

Zoznam Účel Právny základ
textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači  alebo mobilnom zariadení klienta pri jej prehliadaní,
IP adresa
zapamätanie si používateľských nastavení,
pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom klientov a funkcionalitu webstránok,
vylepšenie zákazníckej podpory
článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

 

VI.
Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje chránime, pričom ich nesprístupňujeme, ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva našej spoločnosti, IT infraštruktúru, zasielateľské služby, fakturačné webové nástroje, administratívne asistentské práce, a z tohto dôvodu sa považujú nielen za „sprostredkovateľa“, ale aj príjemcu v zmysle GDPR.

Prijímame platby prostredníctvom služby STRIPE. Pri spracovávaní platieb sa niektoré vaše údaje odošlú do služby STRIPE vrátane informácií, ktoré sú potrebné na spracovanie alebo podporu platby, ako je celková suma nákupu a fakturačné údaje.

Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní Vašich osobných údajov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona.

V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 

VII.
Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie?

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín, ani medzinárodných organizácií. Uvedené ani neplánujeme, preto si môžete byť istí ochranou svojich osobných údajov, ktoré spracúvame pri našej činnosti.

 

VIII.
Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Učenie sa jazyka chápeme ako dlhoročný  proces. Súčasťou našich online kurzov a rôznych didaktických materiálov je preto snaha o zabezpečenie dlhotrvajúcej motivácie užívateľov našej internetovej stránky pri učení sa jazyka.

Z tohto dôvodu posielame našim užívateľom príležitostné e-maily, ktorými im pomáhame efektívne napredovať v učení sa a zároveň zotrvať vo svojom odhodlaní formou samoštúdia (užívateľské rozhranie „študent“), ako aj skrátiť čas na prípravu na vyučovanie a uplatniť kvalitné didaktické materiály bez nutnosti akýchkoľvek úprav priamo na vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka (užívateľské rozhranie „lektor“). Prostredníctvom dotazníka sa zvykneme pýtať na spätnú väzbu k funkčnosti našej internetovej stránky, jej vylepšeniam.

Pri každom jednom e-maile, ktorý odosielame, má príjemca možnosť odhlásiť sa z jeho odberu kliknutím na odhlasovaciu linku v pätičke e-mailu.

Vzhľadom na vyššie uvedené je doba uchovávania Vašich osobných údajov 10 rokov, a to pri každom jednotlivom účele spracúvania osobných údajov.

Po uplynutí doby uchovávania Vašich osobných údajov zabezpečujeme ich vymazanie, príp. anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR a Zákonom.

 

IX.
Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

a) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“.

b) Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“.

c) Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje, aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov;spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

e) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: 1) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo 2) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba vtedy, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

f) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).

g) Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás môžete kontaktovať?“.

h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona či nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

 

X.
Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné poskytnutie tovaru a služby), a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s dodaním tovaru alebo služby.

 

XI.
Aké základné technické a organizačné opatrenia sme prijali na ochranu Vašich údajov?

Za účelom čo najvyššej ochrany Vašich osobných údajov sme do procesov spracúvania osobných údajov implementovali nasledovné zabezpečenia a prijali tieto technické a organizačné opatrenia:

 • Máme vypracovanú internú dokumentáciu týkajúcu sa spracúvania osobných údajov a ich ochrany, pričom táto je plne zosúladená s GDPR a Zákonom.
 • Všetky osoby, ktoré majú na základe nášho poverenia prístup k Vašim osobným údajom, sme poučili a tieto osoby spracúvajú Vaše osobné údaje na základe našich pokynov, ktoré sú v súlade s GDPR a Zákonom.
 • Pravidelne preškoľujeme osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje na základe nášho poverenia.
 • Realizujeme pravidelný monitoring právnych predpisov v oblasti osobných údajov.
 • Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona.
 • Všetky stránky a aplikácie, na ktorých sa uchovávajú vaše osobné údaje, sú chránené heslom a šifrovaním.

 

XII.
Realizujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Nevydávame žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali.

 

XIII.
Cookies

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú nasledovné typy súborov cookies:

 1. na zapamätanie si používateľských nastavení,
 2. pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a
 3. pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 

Tieto podmienky boli aktualizované 1.12.2021.

Návrat hore

Prihlásenie

Profil