Online klub slovenčiny – prihláste sa na waiting list

Pre lektorov

Nevyužitý potenciál záverečných lekcií: Prečo by sme mali plánovať špeciálne aktivity?

Lenka Učíme(sa)slovenčinu

LENKA JEŽÓ GARANČOVSKÁ

26. júna 2023

Pred koncom školského roka alebo jazykového kurzu sa často vynárajú otázky, ktoré sa týkajú záverečných hodín a ich významu pre študentov cudzích jazykov. Ak sa aj vy zamýšľate nad tým, či sú špeciálne aktivity na posledné lekcie skutočne potrebné alebo ide len o formalitu, čítajte ďalej. V tomto blogovom článku sa detailnejšie pozrieme na dôvody, prečo by sme mali venovať osobitnú pozornosť záverečným lekciám cudzích jazykov, a aké špeciálne aktivity naplánovať.

Úloha a hodnota záverečných lekcií

Vzdelávanie v cudzom jazyku je cestou, ktorá si vyžaduje trpezlivosť, konzistentnosť a úsilie. Počas dlhých mesiacov štúdia sa študenti stretávajú s rôznymi výzvami – osvojujú si správnu výslovnosť, učia sa novú slovnú zásobu a gramatické pravidlá, rozvíjajú svoje schopnosti porozumieť a komunikovať v cieľovom jazyku. A zrazu je tu posledná lekcia, na ktorej je ich snaha väčšinou ukončená bez povšimnutia.

Ak sa na chvíľu zastavíme a dôkladne sa zamyslíme nad úlohou a hodnotou záverečných lekcií, zistíme, že ponúkajú jedinečnú príležitosť nielen na prehĺbenie jazykových zručností, ale aj záverečné zhodnotenie a oslávenie úspechov dosiahnutých či už počas školského roka alebo absolvovaním jazykového kurzu. Presvedčte sa sami, prečo by ste nemali podceňovať posledné lekcie, ale skôr využiť ich potenciál na maximum.

Úloha a hodnota záverečných lekcií

Zhodnotenie pokroku a sebareflexia

Posledné lekcie cudzieho jazyka na konci školského roka alebo kurzu poskytujú ideálnu príležitosť na reflexiu a vyhodnotenie dosiahnutého pokroku študentov. Tieto hodiny umožňujú študentom zhodnotiť, aké ciele sa im podarilo dosiahnuť, aké výzvy prekonali, ako sa ich jazykové zručnosti a komunikatívne kompetencie za konkrétne obdobie zlepšili, aké techniky a stratégie im pritom pomáhali a aké naopak, nemali želateľný efekt. Vytvára sa priestor na diskusiu nielen o ich osobných úspechoch, ale aj o objavení nových oblastí, v ktorých by sa mali naďalej rozvíjať. Tento proces reflektovania pomáha študentom uvedomiť si skutočnosť, že ich úsilie má význam, čo ich motivuje do ďalšieho štúdia cieľového jazyka.

Reflexia je kľúčom k osobnému rastu a pomáha pri budovaní sebadôvery a pokroku. Povzbuďte preto študentov, aby sa zamysleli nad svojou cestou s cieľovým jazykom počas konkrétneho obdobia. Pokojne ich nechajte túto cestu nakresliť. Verte mi, zvládnu to aj tí menej výtvarne nadaní študenti. Cieľom tejto aktivity je, aby si každý študent individuálne premietol v hlave, čo všetko sa naučil a ako sa mu pritom darilo. Ideálne by mali študenti zaznačiť na papier nielen osobitý tvar cesty, ktorý zodpovedá priebehu ich štúdia, ale aj zlomové momenty (svoje úspechy, prekážky, vtipné hlášky z lekcií a pod.), ktoré pritom zažívali. Na záver je žiaduce, aby odzneli prezentácie týchto jazykových ciest v pléne.

Zhodnotenie pokroku a sebareflexia

Motivácia a posilnenie záujmu

Motivácia je hnacou silou, ktorá našich študentov posúva vpred. Avšak na konci kurzu môže byť náročné udržať si rovnakú mieru motivácie ako na začiatku. Na posledných lekciách je preto dôležité vytvoriť stimulujúce prostredie, ktoré podporuje ďalší jazykový rozvoj. Študenti môžu spoločne zdieľať svoje ciele a plány do budúcnosti, ktoré im pomôžu obnoviť motiváciu a posilniť záujem o jazykové štúdium aj počas letných prázdnin alebo po skončení kurzu.

Motivačné prezentácie, príbehy úspešných absolventov alebo diskusie o výhodách ovládania cudzieho jazyka patria medzi tie aktivity, ktoré môžu prebúdzať ambíciu a túžbu študentov neustále sa zdokonaľovať.

Vyskúšali ste si už so svojimi študentmi dávať predsavzatia aj inokedy ako len v novom roku? Na predsavzatia týkajúce sa jazykových cieľov je vhodným časom nielen začiatok školského roka či kurzu, ale aj jeho koniec. Vyzvite svojich študentov, aby si premysleli konkrétne akčné kroky, ktoré budú kontinuálne po záverečnej lekcii realizovať pre dosahovanie cieľov v cudzom jazyku.

Motivácia a posilnenie záujmu

Rozvoj jazykových zručností

Záverečné lekcie môžu byť zamerané na rozvoj komunikačných kompetencií, a to formou praktických cvičení alebo simulovaných situácií, s ktorými sa môžu študenti stretnúť v reálnom živote. Skupinové diskusie o aktuálnych témach, dialógy, rolové hry, projektové prezentácie alebo práca s autentickými materiálmi posilňujú jazykové zručnosti, a zároveň umožňujú študentom používať jazyk v autentickom kontexte, čím si upevňujú svoje jazykové sebavedomie.

Ak sa vaše posledné lekcie slovenčiny ako cudzieho jazyka končia pred letom, môžete využiť didaktický materiál na kľúč s podnetnými aktivitami, ktoré sú určené na rozvoj všetkých jazykových zručností pre rôzne jazykové úrovne: Letné aktivity pre (úplných) začiatočníkov, Letné aktivity pre jazykovú úroveň A2-B1 a Letné aktivity pre pokročilých.

Rozvoj jazykových zručností

Relax a zábava

Posledné lekcie môžu byť náročné, pretože na konci kurzu sa dostavuje únava a vyčerpanie, a preto by sme mali odľahčiť atmosféru a poskytnúť študentom priestor na relax a zábavu. 

Hranie jazykových hier, organizovanie jazykových kvízov či talentových súťaží, kde študenti predvedú svoje hudobné, dramatické alebo umelecké schopnosti, a rozvíjanie zručností prostredníctvom zábavných a kreatívnych úloh môže byť veľmi prínosné. Ak máte možnosť zmeniť prostredie, urobte tak. Choďte so svojimi študentmi do prírody a urobte si spoločný piknik s rôznymi jazykovými aktivitami. Nielenže to prispieva k uvoľneniu napätia, ale aj podporuje používanie jazyka v praxi a rozvíja komunikačné schopnosti.

Učenie nemusí byť mučenie, môže byť zábavné, a zároveň efektívne.

Relax a zábava

Oslava a rozlúčka

Záverečné lekcie cudzieho jazyka sú jedinečnou príležitosťou na to, aby sme spoločne so študentmi oslávili pokrok, ktorý počas školského roka či jazykového kurzu dosiahli, a rozlúčili sme sa s nimi. Usporiadanie oslavy alebo pikniku (s ochutnávkou tradičnej kuchyne), na ktorom si užijeme spoločne strávený čas rôznymi hrami, súťažami alebo odovzdaním certifikátov za absolvovanie kurzu, prispieva k posilneniu vzťahov a zanecháva pozitívne dojmy z celého jazykového kurzu. Takáto oslava je nielen spôsobom, ako sa poďakovať študentom, ale aj výbornou možnosťou na vzájomné rozlúčenie a utváranie nezabudnuteľných spomienok na túto etapu ich jazykovej cesty.

Oslava a rozlúčka

Potenciál záverečných lekcií na maximum

Učenie cudzieho jazyka je cesta plná výziev, objavovania a rastu. Je to cesta zložená z viacerých kratších etáp, ktoré majú svoj začiatok a koniec. Práve preto je dôležité nezabúdať ani na význam záverečných lekcií a plánovať špeciálne aktivity, ktoré sú príležitosťou na reflektovanie dosiahnutého pokroku, motiváciu ďalej sa vzdelávať, posilnenie jazykových zručností prostredníctvom praktických cvičení, oslobodenie od tlaku a zároveň zábavu, ako aj oslavu a rozlúčku so študentmi.

Nepodceňujme teda posledné lekcie, ale práve naopak, využime ich potenciál na maximum. Tieto aktivity nie sú len formalitou. Sú priestorom na pripomenutie si všetkých zážitkov, ktoré študenti počas roka či kurzu zažili, pomáhajú im uvedomiť si ich dosiahnuté úspechy, posilňujú ich sebavedomie a podnecujú túžbu pokračovať v jazykovom rozvoji aj po skončení kurzu. 

Lenka Učíme(sa)slovenčinu

Lenka Ježó Garančovská, PhD.

Ako lektorka s dlhoročnou praxou pomáham nielen cudzincom, ale aj lektorom zamilovať sa do slovenčiny bez učebníc. Verím, že cvičenie robí majstra, a preto pre cudzincov organizujem online klub Jazykové fitko. Pre lektorov zase pripravujem originálne učebné materiály.

Odporúčame
Pre cudzincov
Hovorte po slovensky na tému: sviatok svätého Valentína je v poradí druhý blog z novej série blogov, pomocou ktorých sa pripravíte na rôzne konverzačné témy v slovenčine.
Pre cudzincov
Viete, ako zdvorilo poprosiť svojho slovenského šéfa alebo kolegu o pomoc? Viete aj to, ako dať kamarátovi po slovensky dobrú radu?
Pre cudzincov
V tomto článku sa ponoríte do slovenského sveta silvestrovských osláv, novoročných predsavzatí a unikátnych tradičných zvykov, ktoré súvisia so sviatkom Troch kráľov.
Návrat hore

Prihlásenie

Profil